image-2181808jpg-1660476032backend

Uğurlu xarici siyasətə sədaqət

image-ads_728x90

Tarixi şəxsiyyətlər haqqında fikir deməyin məsuliyyətini mən də yaxşı dərk edirəm. Sev­di­yim, ömür yolunu ömrümə işıq bildiyim böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında hər deyilən söz onun Azərbaycan naminə yaşadığı ömürün səyyarəsi olmalıdır, onun azərbay­can­çı­lığının zərrəsi olmalıdır, onun bəşəri düşüncələrinin hardan qaynaqlandığının ünvanı ol­ma­lı­dır…

Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycan naminə, azərbaycançılıq naminə sabiq SSRİ-nin 1990-cı ilin 29 yanvar gecəsi Bakıda törətdiyi qırğına etiraz edərək vəzifəsindən də, Sov.İKP üzvlüyündən də imtina etdi. Bu, həmin dövr üçün böyük cəsarət tələb edirdi…

Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı, yaşamaq üçün Naxçıvanı seçdi…

Naxçıvan parlamentinin yeni tərkibdə 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən ilk sessiya­sın­da deputatların təklifi, istəyi və təkidi nəticəsində Ulu Öndər Heydər Əliyev iclasın sədri seçildi. Bu sessiya tarixi sessiya olacaqdı, Azərbaycanın sabahları həm də bu sessiyanın nəticə­lə­rindən asılı olacaqdı. Sessiyanın gündəliyi də bu baxımdan dəyərləndirilməlidir. Sessiyada gündəliyə çıxarılan məsələlər, müzakirələrdən sonra qəbul edilən tarixi qərarlar Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini şərtləndirirdi. Belə qərarlar niyə əvvəllər qəbul edilmirdi? Çünki bu məsələləri sessiyada müzkirəyə çıxartmaq üçün dünyəvi siyasətin fenomenal lideri yox idi…Fenomen şəxsiyyət Naxçıvanda milli qurtuluşun, milli dövlətçilik quruculuğunun təməl­lə­rini özünün zəngin təcrübəsinə və Naxçıvanda daim yaşadılan qədim Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinə əsaslanaraq sessiyanın gündəliyinə çıxartmışdı…

Naxçıvanda tarixi şəraitin tələbi kimi 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Res­pub­likası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyası keçirildi. Deputatların və iclas zalının qarşı­sı­na toplaşan minlərlə vətəndaşın təkidi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respub­li­kası Ali Məclisinin sədri seçildi.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri seçilməsi, Azərbaycan Respub­li­kasının Milli Məclisinə deputat seçilməsi böyük təcrübəyə malik olan böyük siyasi xadimin ölkənin ictimai-siyasi həyatında bilavasitə iştirakı demək idi. Hər iki seçki Azərbaycanın inki­şa­fını təmin edəcəkdi, dünya dövlətləri sırasında nüfuzunu möhkəmləndirəcəkdi.

Ermənistanın apardığı elan edilməyən müharibə Azərbaycanda, deməli, Naxçıvanda ək­sər sahələr üzrə çatışmazlıqlar yaradırdı. Sənaye müəssisələrinin əvvəlki templə işləməməsi ölkədə iqtisadiyyatın nizamını pozmuşdu. Sənaye məhsulları çatışmırdı, elektrik enerjisi ölkə­nin təlabatını təmin etmirdi, sosial-iqtisadi durum kəskin şəkildə pisləşməkdəydi. Bunlar iqtisadi durum idi. Dövlətçilik baxımından gərəkli tədbirlərin görülməsi bu vəziyyətə dözüm­lü­yü artırırdı. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Qanun qəbul etdi, bu bayraq illərdən sonra, sabiq SSRİ-nin ideoloji sıxıntı­sın­dan xilas edilərək yenidən Dövlət bayrağı oldu. Sonralar Ümummilli Lider demişdi: “Mən belə fikirdəyəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycan Respublikasının işinə çox təsir etdi və Azərbaycan rəhbərliyi bir neçə belə qərarın qəbul edilməsində məcburiyyət qarşısında qaldı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzərində bu bayraq 1990-cı il noyabrın 17-də, Bakıda 1991-ci il fevralın 5-də dalğalandı…”.

Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev azərbaycançılığı dövlət siyasəti səviyyəsinə yük­səltməyə nail oldu və bu yüksəliş Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasında, dün­yanın əksər iri dövlətlərinin Azərbaycanla ikitərəfli, çoxtərəfli müqavilələr imzalamasında olduqca gərəkli zəmanət oldu. Ulu Öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olanda da azərbay­can­çılığın dövlətin mənəvi söykənəcəyi olması haqqında müqayisəyəgəlməz təşəbbüs­lər irəli sürmüş, bu təşəbbüsləri böyük sevgilərlə gerçəkləşdirmişdi. Böyük tarixi şəxsiyyət dünya azərbaycanlılarının mənəvi birliyini yaratmaq, bu birliyi siyasi və mənəvi gücə çevirmək istəyi­ni də gerçəkləşdirdi, dünya azərbaycanlılarını Vətənə və xalqa xidmət uğrunda birləş­məyə çağırdı. Bu çağırış bəşəri çağırış oldu. 1991-ci il dekabrın 16-da Ali Məclis tərəfin­dən “31 Dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik və Birlik Günü haqqında” Qərar qəbul edil­di. Bu qərar bütün azərbaycanlıların bir ideya ətrafında birliyinin təşkilatlan­ması demək idi…

Ulu Öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilməsi gənc Azərbaycan dövlətinin sa­bah­la­rının qarantı oldu, desək, zərrəcə suç etmərik. Böyük tarixi şəxsiyyət Azərbaycanın döv­lətçilik memarı oldu, Azərbaycanı labüd dövlət çevrilişindən xilas etdi, Azərbaycan Ulu Ön­dərin böyük, dönməz xarici siyasəti nəticəsində dünya dövlətləri tərəfindən eti­madla əhatə­lən­di. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ulu Öndərin siyasi kursunu böyük sədaqətlə davam etdirir…

Səbinə XASAYEVA,

Milli Məclisin deputatı

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki