image-bez-nazvaniyabackend

Rəsmi İrəvanın uzun illər ərzində davam edən hərbi cinayətləri

image-ads_728x90

Məlumdur ki,44 gün davam edənvəMüzəffərAzərbaycan ordusunun qələbəsiilə başa çatan 2- ci QarabağmüharibəsindəErmənistantərəfiməğlubolmuşdur.Noyabrın 9 imzalan müqaviləiləatəşkəs elan edilmiş,otuz ildir ermənitapdağında olan Qarabağazad edilmişdir.44 günlük muharibdə Ordumuz bir addım bele geri çəkilməmiş,dünyahərbtarixinəqızılhəriflərləyazılmışdır.
İkinci Qarabağ savaşı başa çatsa da, torpaqlarımızerməniişğalındanazad olunsa da, lakin ermənifaşistləriyenəmüxtəlifvasitələrlə insanların qətləyetirilməsinəcəhdedirvəbəzihallarda buna nail olurlar.Hərbikaptulasiyani, məğlubiyyətəqəbuledəbilməyəndüşməntərəfiQarabağı geri qaytarmaq üçün hərvasitəyyə , hər yola əlatır .Düşməntərəfi 30 il boyunca demek olarki bir çoxəraziyəminaların bütün növlərindənistifadəedib. Ermənistantərəfindən mülki əhalinin yaşayış yerlərininyaxınlığındaminalarbasdırılmasıvəAzərbaycantərəfininçoxsaylı çağırışlarına baxmayaraq, dəqiqminaxəritələrinintəqdimedilməməsibeynəlxalqhumanitarhüquqaziddolmaqla, insanların bir çoxhüquqlarınınpozulmasınagətirib çıxarır.2020- ci ildən bu yana müxtəlif zamanlarda təxribatlaracəhdedəndüşmənə, Ordumuzun cavabolduqca ağır olur.Dəmir yumruğun yerindən olduğun unudanErmənistan ordusu sadəcəşəxsiheyətdeyil , həmçinintexnikibaxımdan da ağır itki verərək geri çəkilməyəməcbur edilir.”Qisas 1” əməliyyatında sonra agilamayanməfurdüşmənSentyabr 12 -dəAzərbaycan-ErmənistandövlətsərhədininDaşkəsən, KəlbəcərvəLaçınistiqamətlərindəgenişmiqyaslıtəxribat törədib.200 den çox itki verənErmənistan ordusu geri çəkilmətə mecbur edilib.İstərhərbi ,istəriqtisadibaxımdandeməkolar ki pis vəziyyətdə olan Ermənistanhər zaman olduğu kimi öz çirkin əməlindənəlçəkmir amma onların bilməlidir ki ,biz hər zaman qalıbölkəyik,biz bu torpaqlarınhərqarışınışəhidlərimizinqanıiləəldə etmiş ölkəyik.”Müharibəbaşqasınıntorpağınızəbtetdikdəvəhşilik,öztorpağınıvəxalqınıqoruduqdamüqəddəsborc sayılır “

XƏLİLOVA SƏRVİNAZ

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki