image-44c8e485-b6c6-4222-8646-48b1eb7964e4backend

Azərbaycanın maraq və mənafeləri dövlət başçısı tərəfindən qətiyyətlə təmin edilir

image-ads_728x90

Zəfər tarixini yazmış Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində Ermənistana sarsıdıcı zərbə vurmaqla “məğlubedilməz erməni ordusu” mifini dağıtdı və Ermənistan hakimiyyətini 44 gün ərzində təslim olmağa vadar etdi. İkinci Qarabağ müharibəsi Qələbə ilə başa çatdıqdan sonra diplomatik müstəvidə aparılan danışıqlarölkəmizin tam üstünlüyü ilə davam edir. Keçirilmiş bütün görüşlər və onların gündəliyinəçıxarılan və müzakirə olunan məsələlər bir daha göstərir ki, Azərbaycanınmaraq və mənafeləridövlət başçısı tərəfindən qətiyyətlə təmin edilir.

Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasında maraqlıdır.Bütün region ölkələri üçün bu ən əlverişlimövqedir.Regionda davamlı və uzunmüddətlisülhə nail olmaqməqsədiləAzərbaycanRespublikası ilə ErmənistanRespublikası arasında sülhmüqaviləsinin bağlanmasına hazırlıqişləri fəal aparılmalıdır. Azərbaycanıntəqdimetdiyi beş baza prinsipi, güctətbiqetməmək və ya gücləhədələməmək, dövlətlərinsuverenbərabərliyi, sərhədlərintoxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, əməkdaşlıq və bir-birinin daxiliişlərinəqarışmamaq kimi beynəlxalqhüququnəsasprinsiplərinə tam uyğundur.Ölkələr arasında yaranacaq mehriban qonşuluqmünasibətləri regionun iqtisadicəhətdən inkişaf etməsinəçoxböyüktöhfələrverəcəkdir. AzərbaycantezlikləZəngəzurdəhlizinin açılmasına nail olacaqdır. Mövcud inkişaflar əsasında qarşılıqlıməqbul həll yollarının axtarışının davam etdirilməsirazılaşdırılıb. RusiyaFederasiyası buna hər cürköməkgöstərəcək.

2022-ci il oktyabrın 31-də SoçidəÜçtərəfligörüşdəAzərbaycanRespublikasınınPrezidenticənab İlham Əliyev, ErmənistanRespublikasının Baş naziri NikolPaşinyan və RusiyaFederasiyasınınPrezidenti Vladimir Putin 09 noyabr 2020, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixlərindəüçtərəflibəyanatların icrasını müzakirəediblər. Azərbaycan-Ermənistanmünasibətlərininhərtərəfli normallaşması, CənubiQafqazdasülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinaminə bütün bu sazişlərə ciddi əməl etməyə bir daha sadiqlik nümayiş etdirilib. Humanitar məsələlər də daxilolmaqla, qalanvəzifələrintəcili həllinə yönəlmiş əlavəsəylərgöstərilməyərazılaşdırılmışdır.

Görüş zamanı Prezidentcənab İlham Əliyevin də qeydetdiyi kimi, iki il bundan əvvəl imzalanmış üçtərəfli Bəyannamə ilə çoxillikmünaqişəyə son qoyulmaqlaQarabağmünaqişəsiartıqtarixdəqalsa da indi Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətindədanışmaqvaxtıyetişmişdir və bu məsələdə RusiyaFederasiyasınınPrezidentinin rolu yüksəkqiymətləndirilməlidir. Azərbaycanınnisbətənyaxınvaxtlardabeynəlxalqhüququnfundamentalprinsipləri nəzərə alınmaqlaAzərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasının əsası olacaq 5 əsasprinsipiirəlisürməsi və bu prinsiplərin, xüsusilə, Rusiya tərəfindən müsbətqarşılanmasımünasibətlərin normallaşması prosesinə çoxyaxşıimpulsverəcəyinə əminik.

BəyanatdaRusiyasülhməramlılarınınbölgədəki rolu xüsusiolaraqvurğulanıb. Həmçinin, tərəfləringüctətbiqetmə və güctətbiqetmə ilə hədələmədənçəkinmələri, bütün problemləri istisnasız olaraq bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünüqarşılıqlışəkildətanımaqprinsipi əsasında həll etmələrirazılaşdırılıb.
Güctətbiqetməkdən və ya onun tətbiqi ilə hədələməkdənçəkinməyə, bütün problemli məsələləri BMT Nizamnaməsinə və 1991-ci il Alma-Ata Bəyannaməsinə uyğunolaraq yalnız suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərintoxunulmazlığınınqarşılıqlı tanınması əsasında müzakirə edilərək həllinə razılaşdırılmışdır.

Bəyanatda regionda davamlı və uzunmüddətlisülhə nail olmaq üçün AzərbaycanRespublikası ilə ErmənistanRespublikası arasında sülhmüqaviləsinin bağlanmasına fəal hazırlığın vacibliyi deyilir. Tərəflər arasında mövcud imkanlar əsasında qarşılıqlıməqbul həll yollarının axtarışının davam etdirilməsirazılaşdırılıb. RusiyaFederasiyası buna hər cürköməkgöstərəcək. LiderlərRusiyanın yardımı ilə ictimaiyyətnümayəndələri, ekspertlər və dini liderlər arasında dialoqun davam etdirilməsi üçün AzərbaycanRespublikası ilə ErmənistanRespublikası arasında müsbət atmosferin yaradılmasının, habelə iki ölkə xalqları arasında etimadıgücləndirmək üçün üçtərəfliparlamentlərarası təmasların başlanmasının vacibliyiniqeydediblər. HəmçininAzərbaycan və ErmənistanliderləriRusiyanın bu ölkələr arasında münasibətlərin normallaşmasına, CənubiQafqazdasabitliyin və rifahın təmin edilməsinə bundan sonra da hər cürtöhfə verməyə hazır olduğunu alqışlayıblar

İmamverdi Həmidov- Professor,Elm xadimi, Nəsimi rayon Ağsaqqallar Şurasının üzvü

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki