image-fb_img_1664216228223backend

27 sentyabr Azərbaycanda Anım günüdür

image-ads_728x90

Sentyabrın 27-si AzərbaycandaAnımGünüdür. PrezidentiİlhamƏliyevin 2020-ci il 2 dekabrtarixliSərəncamınaəsasəntəsisedilənAnımGünüVətənmüharibəsindəqəhrəmancasınadöyüşmüş, ölkəmizinərazibütövlüyüyolundacanlarındankeçmişetmişəsgərvəzabitlərimizə, bütünşəhidlərimizədərinehtiramınifadəsidir.

Vətənmüharibəsibizimşanlıtariximiz, şəhidlərvəqazilərqürurmənbəyimizdir. Respublikamızınsuverenliyivəərazibütövlüyüuğrundagedənmübarizədəqəhrəmanlıqgöstərənəsgərvəzabitlərimiz, arxacəbhədəçalışanmülkiinsanlarımız, bütövlükdəxalqımızəzmvəiradə, biryumruqkimibirlikvəhəmrəyliknümayişetdirərək, düşmənəsarsıdıcızərbələrendirib. AzərbaycanOrdusununəks-hücumlarıqarşısındaacizqalandüşməningünahsızmülkiinsanlarıhədəfəalması, çoxsaylımüharibəcinayətlərixalqımızıqələbəəzminisarsıdabilməyib.

Bizqurtuluşsavaşındaminlərləşəhidvermişik, həmvətənlərimizarasındaitkindüşənlər, yaralanaraqsağlamlığınıitirənlərvar. Torpaqlarımızişğaldanqəhrəmanşəhidlərimizin, əsgərvəzabitlərimizin, qazilərimizinqanı-canıbahasınaazadedilib. MüzəffərOrdumuzunbugünyazdığıtarixsabahımızüçünmöhkəmbünövrədir.

PrezidentinSərəncamındadeyildiyikimi, xalqımızvədövlətimizmübarizoğulvəqızlarınınşücaətiniyüksəkqiymətləndirir, bütünşəhidlərimizinruhunaehtiramlayanaşır, xatirəsiniucatutur. Bu, Vətənmüharibəsindəqəhrəmancasınadöyüşmüş, AzərbaycanBayrağınıişğaldanazadediləntorpaqlarımızdadalğalandırmış, ölkəmizinərazibütövlüyüyolundacanlarınıfədaetmişəsgərvəzabitlərimizə, bütünşəhidlərimizəvəfaborcumuzdur.

Prezident, MüzəffərAliBaşKomandanİlhamƏliyevVətənuğrundacanındankeçənşəhidlərimizinxatirəsinədaimyüksəkehtiramgöstərir, onlarınxatirəsininəbədiləşdirilməsini, eləcədəqazilərimizinmüalicəsinivəsağlamlıqlarınınbərpasınıdiqqətmərkəzindəsaxlayır. DövlətimizinbaşçısıVətənmüharibəsininbaşaçatmasıiləbağlıxalqmüraciətindəbubarədədeyib: “BirinciQarabağvəİkinciQarabağmüharibələrininşəhidləribizimqəlbimizdəəbədiyaşayacaq. Allahbütünşəhidlərimizərəhməteləsin. Onlarınqəhrəmanlığı, fədakarlığınəticəsindəbiztorplaqlarımızaqayıdırıq. Allahbütünyaralıhərbçilərimizəşəfaversin, onlartezlikləsağalıbnormalhəyatadönsünlər, onlarınsağalmasıüçündəəlimizdəngələniedirikvəedəcəyik. Həttaənağırvəziyyətdəolanyaralıəsgərimiz, zabitimizbilməlidir, əlimizdəngələniedəcəyikki, onunormalhəyataqaytaraq. BizbuQələbəyəgörəonlaraborcluyuq”.

Birincivitse-prezidentMehribanxanımƏliyevadaşəhidlərimizinxatirəsininəbədiləşdirilməsi, şəhidailələrinin, qazilərinhərtərəfliqayğıiləəhatəolunmasınaxüsusidiqqətyetirir, onunrəhbərliketdiyiHeydərƏliyevFondubuistiqamətdəgenişmiqyaslıtədbirlərhəyatakeçirir. MehribanxanımƏliyevaşəhidlərimizəhörmətvəehtiramınıbeləifadəedib: “AzərbaycanxalqınınigidoğullarıZəfərnaminə, Azərbaycanıngələcəyinaminəcanlarındankeçib. Onlarınhərbiriəslqəhrəman, rəşadətvəqorxmazlıqnümunəsidir… Şəhidlərimizinqanınahaqyerətökülmədi – biztarixiədalətibərpaetdik, müqəddəsQələbəqazandıq. BuQələbəxalqımızıntarixinəəbədihəkkolundu. HərbirimizbuZəfərinnəyinbahasınaqazanıldığınıyaddasaxlamağaborcluyuq. BizVətənmüharibəsişəhidləriniheçvaxtunutmayacağıq. Onlarbizimqəlbimizdədaimyaşayacaq”.

BugünAzərbaycanxalqı, bütündünyaazərbaycanlılarımüqəddəsVətənimizuğrundacanındankeçənşəhidlərimizinxatirəsinidərinehtiramlaanır. Küçə, prospektvəmeydanlarda, evlərinbalkonlarındaüçrənglibayrağımızdalğalanır. Məscidlərdə, kilsələrdə, sinaqoqlardaAzərbaycanınərazibütövlüyüuğrundacanındankeçmişVətənövladlarınınruhunadualaroxunur. İnsanlarAnımGününühəmdəzəfərvəiftixargünükimiqeydedirlər.

19 nömrəli tam orta məktəb

Piri Arzu Əflatun qızı

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki