image-beed0518c521d5d9ff53f8c62fe4a097backend

 İkinci Qarabağmüharibəsi bizim şanlı tariximizdir

image-ads_728x90

Ermənilər bir təxribattörədilərsə, cavabımızçoxsərtolacaq, çoxpeşmanolacaqlarvəyenədə acı məğlubiyyətləüzləşəcəklər. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Bundan sonra həmişəbeləolacaq. Azərbaycan Ordusu, xüsusitəyinatlılar, bizim qəhrəmanövladlarımız, hərbibirləşmələrindöyüşçüləriŞuşanıvəazad edilmiş bütün torpaqları göz bəbəyi kimi qorumalıdırlar ki, düşmən bir daha beləcəhdetməsin. Cəhdedərsə, axırı lap pis olacaq. Diqqəticəlbedənməqamlardan biri dəcənabPrezidentin, eləcədəMehribanxanımınvə Leyla xanımınŞuşada olan müqəddəsyerləri, məscidləriziyarətetməsi, eyni zamanda xristian dini məbədinə baş çəkməsidir. Bununla mesaj verildi ki, Şuşadakı Aşağı vəYuxarıGövhər ağa məscidlərivəQarabağda olan QafqazAlbaniyasımədəniyyətininnümunələri, o cümlədənQazançıməbədi bundan sonra Azərbaycandövlətinin tam qorunmasıvənəzarəti altında olacaq. HeydərƏliyev Fondu indiyə kimi yüzlərlətarixivə dini abidəninbərpası, qorunmasıvə dünyaya tanıdılmasıistiqamətindəçoxluişlərgörüb. ŞuşaşəhərininAzərbaycanmədəniyyətininpaytaxtı elan edilməsi, tarixişəhərimizin ilkin vətarixi simasının bərpa olunması, azad edilmiş torpaqlarımızdaməscidlərimizinəsaslışəkildətəmiredilib öz simasına qaytarılmasına dair veriləntapşırıqlarisə bir daha onu göstərir ki, dövlətimiz, xalqımıztarixikeçmişinə, milli mədəniyyətinə, mənəvivə dini dəyərlərinəolduqca bağlıdır. Dövlət başçımızın və birinci xanımımızınŞuşadakıməscidlərəQurani-Kərimhədiyyəetmələriəslində dünyaya bir mesaj idi.Azərbaycanxalqı Türk dünyasının bir parçası olduğunu, ağıllı siyasi lider, məğrursərkərdəətrafındayumruqtəkbirləşərəkxilaskarlıqamalları uğrunda ölüməbelə hazır olduğunu, iqtisadivəhərbiqüdrətini bir daha sübut etdi. Bu gün iki qardaşölkəninəlaqələrinin dünyaya nümunəolacaqmüttəfiqliksəviyyəsinəyüksəlməsitarixitəməllərəsöykənir. Təbii ki, xalqlarımızıneyni soy-kökə, dilə, dinə, mədəniyyətəvə bir çoxdigərqarşılıqlı bağlara malik olması bu iki ölkənihəmişə bir-birinə doğma edib, sevincli, kədərligünlərdədə biri digərinin yanında olub. Tarixidostluq, qarşılıqlıetimad, səmimimünasibətlər, yüksəksəviyyəliəməkdaşlıqəsasındaqurulanAzərbaycan-Türkiyəəlaqələri daim möhkəmlənməkdədir. Xalqlarımızın, ölkələrimizin bu bağlılığı hər iki dövlət başçılarının çıxışlarında da hər zaman təsdiqlənir. Ulu öndərHeydərƏliyevdəhakimiyyətdə olduğu zaman Azərbaycan-Türkiyəqardaşlıqmünasibətlərinin inkişafına xüsusiəhəmiyyətverib. Ümummilli liderin Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığınınəbədivə daimi olduğunu təcəssümetdirən “Biz bir millət, iki dövlətik” müdrik kəlamı bu gün dəhər iki dövlətinvətəndaşları üçün örnəkdir.

ƏhmədovaCavahir, YAP -ınüzvü

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki