image-bez-nazvaniyabackend

Ermənistan təcavüzü və işğalı nəticəsində1 milyondan çox azərbaycanlı öz dogma torpaqlarından tamamilə etnik təmizləməyə məruz qalıb

image-ads_728x90

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti 1988-1994-cü illər ərzində daha da kəskinləşmiş və xalqımza qarşı insanlıq tarixinə sığmayacaq formada hərbi cinayətlər törədilib. Bu illər ərzində xarici havadarları tərəfindən silahlandırılan ermənilər Azərbaycanərazisinin 20 faizini işğal ediblər. İşğal zamanı  yaşayış məntəqələri dağıdılıb, dincəhaliamansızcasınaqətləyetirilib. Başlıbel, Ağdaban və Baqanis-Ayrımkəndlərindətörədilmişvəhşiliklərermənifaşizmininəslsimasınıgöstərir. DincazərbaycanlılaraqarşıtörədilənqətliamlariçərisindəXocalıqətliamıxüsusiqəddarlığı ilə seçilir. Tarixifaktlarsübutedirki, rəsmi İrəvanın uzun illər ərzindədavam edən hərbi cinayətləriəsla nə miqyas, nə də kisərhəd tanıyıb.

BirinciQarabağmüharibəsizamanı əsir düşmüş  25 şəxsinAzərbaycanərazisindəerməniseparatçırejimininqanunsuz hərbi birləşmələri və ErmənistanRespublikasınınSilahlıQüvvələri tərəfindən qətləyetirilərəkXocavəndrayonununEdillikəndiərazisindəkütləviməzarlıqdadəfnedilməsiinsanlıqməfhumunusarsıdan, insancəmiyyətinin mənəvi və hüquqiprinsiplərinkobudformadapozulmasıdır. 30 ilə yaxınbirmüddətdəAzərbaycanxalqınaqarşı ermənilər tərəfindən soyqırım, etniktəmizləmələr, müharibəcinayətləri, insanlıqəleyhinəcinayətlərintörədilməsibütövlükdəbəşəriyyətəqarşıyönələnqəbuledilməzbirdavranışdır.  Ermənilərintörətmişolduqlarıbucinayətlərbirdahasübutedirki, terrorçuluqbunlarındövlətsiyasətidir. Təəssüflərolsunki, beynəlxalqictimaiyyət də Ermənistanınbucinayətlərinigörməzdəngəlir. Heçbirtəzyiq və təsirlərinolmaması isə sankiErmənistanınövbəticinayətlərəsövqedir.

Azərbaycanxalqınaqarşıtörədilmişbütünqanlıcinayətlər həm də Ermənistanınbeynəlxalqhumanitarhüququkobudşəkildəpozmasınıngöstəricilərdir.

Ermənistanın 44 günlük Vətən müharibəsizamanıtörətdiyimüharibəcinayətlərini də mütləqşəkildəqeydetməklazımdır. Hərbi əməliyyatzonasındankilometrlərləuzaq şəhər, rayon və kəndlərimizinqadağanolunmuşballistikraketlərləvurulması, postmünaqişədövründə isə mina xəritələrinintəqdimedilməməsiErmənistanınmüharibəcinayətlərinintərkibhissəsidir. Həmçininbubeynəlxalqhumanitarhüququnkobudqaydadapozulmasıdeməkdir.

Ermənilərintörətmişolduqlarıbucinayətlərbirdahasübutedirki, terrorçuluqbunlarındövlətsiyasətidir.

 

Leyla Haşumova

Nəsimi rayon sakini

 

 

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki